پرداخت به Airbnb با ارز های دیجیتال

مدیرعامل Airbnb : از امکان پرداخت با ارز های دیجیتال در سال ۲۰۲۲ می‌گوید

در ۲ ژانویه، برایان چسکی، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Airbnb، از دنبال کنندگان توییتر خود خواست تا ایده های خود را برای خدمات جدیدی که این پلتفرم اجاره تعطیلات …

مدیرعامل Airbnb : از امکان پرداخت با ارز های دیجیتال در سال ۲۰۲۲ می‌گوید ادامه مطلب »