جلسه بیست و هشتم: نکات ضروری مدریت ریسک و سرمایه - Roboland

جلسه بیست و هشتم: نکات ضروری مدریت ریسک و سرمایه