1 از 2

جلسه اول: مبانی تحلیل تکنیکال /قیمت/عرضه و تقاضا /حمایت و مقاومت/خطوط روند